ruimte voor kunst

het idee

 

Aan platforms en podia voor kunstenaars geen gebrek: galeries, beurzen en festivals te over waar de kunstenaar zijn werk kan tonen. Toch is de drempel voor deelname vaak te hoog: de bijdragen die worden verlangd om te mogen deelnemen, zijn vaak te begrotelijk voor de kleine beurzen die horen bij het kunstenaarschap. Het is tijd dat daar verandering in komt.

 

Er is behoefte aan ruimte om op een andere manier kunst onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Ruimte waarbinnen de kunstenaars zelf meer zeggingskracht hebben in niet alleen wat ze het publiek bieden, maar ook aan de organisatorische en financiële kant. Die ruimte wil KUNSTRUIMTE  creëren voor en met kunstenaars.

 

KUNSTRUIMTE is ervan overtuigd dat kunstenaars zelf bij uitstek in staat zijn hun werk, passie en verhaal voor het voetlicht te brengen. De directe band tussen kunstenaar en publiek is van onschatbare waarde. Daarom wil KUNSTRUIMTE kunstenaars uit alle disciplines een podium bieden om te kunnen werken aan naamsbekendheid en profilering, in nauwe samenwerking met collega-kunstenaars. Betrokkenheid bij de kunstsector en niet onbelangrijk het publiek, het verantwoordelijkheid nemen voor eigenheid en het eigen werk zijn daarbij speerpunten.

 

 

 

het doel

 

KUNSTRUIMTE stelt zich tot doel een springplank te zijn voor kunstenaars. Dat doet het door ongebruikelijke exposities te organiseren, waarin grenzen verleggen centraal staat. Grenzen verleggen binnen verschillende kunstdisciplines, door deze te combineren en/of nieuwe samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars mogelijk te maken. Grenzen verleggen door actief het contact met het publiek te zoeken.

 

De evenementen van KUNSTRUIMTE vinden niet persé plaats op daarvoor kenmerkende plekken als musea of galeries, maar op locaties die niet van oorsprong bedoeld zijn als expositieruimte of podium. Ongebruikelijke plekken trekken nieuw publiek, dat misschien voor het eerst de drempel over durft en daarmee eigen grenzen overschrijdt. KUNSTRUIMTE zoekt die plekken op.

 

KUNSTRUIMTE brengt kunst weer midden in de samenleving: zonder grenzen als toegangsprijs of een elitair imago dat helaas nog vaak aan kunst kleeft. Door laagdrempelige activiteiten aan te bieden, waarbij het publiek meer kan dan passief ondergaan, maar juist uitgenodigd wordt om deel te nemen zodat ook de grens tussen toeschouwer en kunst(enaar) wordt overbrugd.

 

KUNSTRUIMTE is een platform in ontwikkeling. Ook het werk dat tijdens evenementen bij KUNSTRUIMTE te zien is, kan in ontwikkeling zijn. Juist in de kunst geldt dat de weg bepalend is voor het uiteindelijke werk. In afzondering kan niets gedijen, in verbinding wel: dat is de kracht van KUNSTRUIMTE.

 

 

 

de voorwaarden

 

Een expositie of evenement bij KUNSTRUIMTE kan alleen slagen als alle betrokkenen nauw samenwerken: KUNSTRUIMTE met de kunstenaars en vice versa. Het is daarom belangrijk dat we heldere afspraken maken, die door alle partijen worden nagekomen. Een transparante communicatie is dan onontbeerlijk. Om succes te hebben is het goed van tevoren te weten wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

 

Om de leesbaarheid te vergroten wordt in de onderstaande voorwaarden uitsluitend gesproken over evenementen. Op die plaatsen kun je ook expositie(s) lezen.

 

 

WAT DOET KUNSTRUIMTE VOOR JOU?

KUNSTRUIMTE zoekt unieke locaties voor het organiseren van evenementen en onderhoudt het contact met de verhuurder. In overleg met de verhuurder worden data en tijden afgesproken, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

 

KUNSTRUIMTE verzorgt alle organisatorische aspecten van het evenement zoals bijv. het aanvragen van vergunningen, de communicatie en PR.

 

KUNSTRUIMTE publiceert per evenement de namen van de deelnemende kunstenaars op de site met een link naar de eigen website van de kunstenaar.

 

KUNSTRUIMTE is voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement eindregisseur. Dat betekent dat de kunstenaar gehouden is zich aan de aanwijzingen en voorschriften van KUNSTRUIMTE te houden.

 

KUNSTRUIMTE  zal op de website en via overige kanalen oproepen doen voor nieuw te plannen evenementen. Voor meer informatie en/of met vragen kun je contact opnemen middels het contactformulier.

 

 

WAT VERWACHT KUNSTRUIMTE VAN JOU?

Om de doelstelling van KUNSTRUIMTE kracht bij te zetten is het van belang dat de kunstenaar(s) zelf aanwezig zijn tijdens de expositie. KUNSTRUIMTE verwacht dan ook van de deelnemende kunstenaars dat zij aanwezig zijn gedurende de openingstijden van het evenement. Bij langlopende evenementen wordt overlegd over de aanwezigheid.

 

Deelname aan een evenement van KUNSTRUIMTE is altijd van de begin- t/m de einddatum van het geplande evenement. Het is niet mogelijk om in te schrijven voor slechts een gedeelte van de geplande periode.

 

Het zoeken van de verbinding met het publiek is één van de pijlers onder KUNSTRUIMTE. Het is daarom belangrijk dat de kunstenaar een verhaal heeft bij zijn werk. Dat is niet voor iedereen gesneden koek. Daarom biedt KUNSTRUIMTE ook workshops aan. Zie daarvoor de pagina workshops op deze site.

 

KUNSTRUIMTE verwacht van de deelnemende kunstenaars dat zij actief het evenement waaraan zij deelnemen onder de aandacht zullen brengen binnen hun eigen netwerk en daarbij zelf zorg dragen voor extra publiciteit. Bij alle uitingen m.b.t. een evenement neemt de kunstenaar het logo, webadres (www.kunstruimte.info) en facebookpagina (https://www.facebook.com/kunstruimte) van KUNSTRUIMTE op.

 

KUNSTRUIMTE EN AANSPRAKELIJKHEID

KUNSTRUIMTE heeft géén collectieve verzekering voor de geëxposeerde werken of overige benodigdheden. Indien gewenst draagt de kunstenaar zelf zorg voor het verzekeren van zijn werk en eventueel meegebrachte apparatuur of instrumenten. KUNSTRUIMTE aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade aan kunstwerken, geleden tijdens een evenement of tijdens vervoer van en naar een locatie.

 

 

HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?

KUNSTRUIMTE is financieel een budgetneutraal initiatief. Dat betekent dat de benodigde financiële ruimte door alle deelnemers gezamenlijk wordt opgebracht. Er is géén budget beschikbaar voor het voorfinancieren van evenementen. Bij aanmelding worden dan ook inschrijfkosten berekent. Het budget dat middels de inschrijfkosten ontstaat zal worden gebruikt om de kosten voor een evenement (aanbetalingen en vergunningen) te kunnen financieren.

 

Daarmee is de totale financiering van een evenement nog niet afgedekt. Na afloop vindt daarom een nacalculatie plaats. De inschrijfkosten worden in mindering gebracht op deze verrekening. Om verrassingen te voorkomen zal KUNSTRUIMTE  voorafgaand aan ieder evenement een raming van de te verwachten kosten bekend maken.

 

De kosten van elk evenement worden door alle deelnemers (incl. KUNSTRUIMTE) in gelijke mate gedragen. Daaronder vallen (indien van toepassing):

huur en exploitatiekosten van de locatie

organisatie

vergunningen

PR en drukwerk

kosten voor catering

al wat nodig is om te komen tot een succesvol evenement

 

 

WAT ALS IK WERK VERKOOP?

KUNSTRUIMTE rekent géén commissie of provisie bij verkoop van werk, de opbrengst van verkoop is geheel voor de deelnemende kunstenaar.

 

 

TOT SLOT

KUNSTRUIMTE behoudt zich het recht voor deelnemers die zich niet aan de voorwaarden houden uit te sluiten van deelname.

 

 

AANMELDEN?

Wil je meedoen met KUNSTRUIMTE? Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier.

Geef een omschrijving van je werk en stuur een link mee naar je portfolio. Het aangeboden werk moet aansluiten bij de de doelstelling van KUNSTRUIMTE. Daarover krijg je zo spoedig mogelijk bericht van KUNSTRUIMTE. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 

Deelname aan een evenement van KUNSTUIMTE is pas definitief na betaling van de inschrijfkosten. Voor betaling van de inschrijfkosten ontvang je een factuur per mail. Graag zien wij deze factuur per omgaande voldaan.

 

Mocht je na aanmelding besluiten uiteindelijk niet deel te nemen aan een evenement van KUNSTRUIMTE, dan vindt er géén restitutie plaats van de inschrijfkosten. Immers, jouw aanmelding bepaalt mede het budget. Het zou niet fair zijn om anderen op te laten draaien voor extra kosten indien je na aanmelding besluit toch niet mee te doen.

 

Sluit je werk niet aan bij een aangeboden evenement, maar wil je wel meedoen met komende evenementen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van wat KUNSTRUIMTE doet.

 

 

 

 

waterigeweg 1  |  3703 CK  Zeist

Telefoon  +31 (0)6 212 88 306